S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás na +420 731 462 892 / Technické poradenstvo: +420 732 260 036

Potrebujete poradiť? +420 732 260 036


Obchodné podmienky
Obchodní podmínky

Obchodné podmienky internetového obchodu kominy-lacno.sk


KOMÍNY CZ s.r.o., Jižní II 192, Valdice 507 11


Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu


1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu (ďalej len "podmienky") sa riadia všetky vzťahy vznikajúce pri nákupe tovaru v internetovom obchode predávajúceho - firmy KOMÍNY CZ sro, Jižní II 192, Valdice 507 11, IČ: 25299174, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Hradci Králové, odd. C, vložka 14070 (ďalej len "predávajúci").

Kontakty na predávajúceho:


telefón: +420 493 522 332,  e-mail: info@kominycz.cz, web: www.komin-lacno.sk


Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich. Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy.

2.VYMEZENÍ POJMOV

Kupujúcim môže byť buď podnikateľ alebo spotrebiteľ.
Kupujúcim - podnikateľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
Kupujúcim - spotrebiteľom je každý človek, ktorý uzatvára zmluvu s predávajúcim mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
 
3.UZAVÍRÁNÍ kúpnych zmlúv

Predmetom kúpnej zmluvy je tovar ponúkaný predávajúcim v jeho internetovom obchode, prevádzkovanom na stránkach www.komin-lacno.sk .Na týchto stránkach je zverejnený tiež katalóg tovaru, cenník a formulár objednávky.
Odoslaná objednávka vyplnená kupujúcim sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s týmito podmienkami. Odoslaním vyplnenej objednávky kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.
V objednávke je kupujúci povinný uviesť najmä:
a) obchodnú firmu (u spotrebiteľa meno a priezvisko), u právnických osôb meno, priezvisko a funkciu fyzickej osoby, ktorá vyplnila objednávku,
b) sídlo alebo miesto podnikania (u kupujúceho - spotrebiteľa bydliska),
c) IČO a DIČ, pokiaľ je kupujúci platcom DPH (u spotrebiteľa dátum narodenia),
d) miesto určenia dodávky,
e) formu platby,
f) telefón, fax a e-mail
Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim zaslaným kupujúcemu spravidla prostriedkami elektronickej komunikácie bez zbytočného odkladu po prijatí jeho objednávky.
Kúpna zmluva vzniká aj potvrdením objednávky, ktoré obsahuje zmeny, ak celková cena dodávky nie je vyššia, ako cena uvedená v objednávke.
Kúpna zmluva a podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
Kupujúci - spotrebiteľ môže od uzavretej zmluvy odstúpiť spôsobom a za podmienok uvedených v Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy, ktoré je k týmto podmienkam pripojené v prílohe ako ich neoddeliteľná súčasť.
Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na emailovú adresu kupujúceho.


4.CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena dodávaného tovaru sa riadia cenníkom zverejneným na stránkach internetového obchodu platným ku dňu doručenia objednávky predávajúcemu. Pri každej položky uvedené v cenníku je uvedená cena bez DPH a sadzba DPH. Celková cena dodávky dohodnuté v kúpnej zmluve je tvorená súčtom cien jednotlivých položiek tovaru, zvýšených o DPH.
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške uvedenej v cenníku.
Kupujúci môže cenu dodávky uhradiť:
a) v hotovosti pri prevzatí tovaru zaslaného na dobierku.

b) bankovým prevodom vopred

5.DODACÍ PODMIENKY
Tovar bude dodaný najneskôr do siedmich dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, ak nie je uvedené inak. Presný termín dodávky uvedie predávajúci v potvrdení objednávky.
Dodávka tovaru je pri osobnom odbere splnená odovzdaním tovaru kupujúcemu v sídle obchodného partnera predávajúceho, v ostatných prípadoch odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
Preberajúca je pri prevzatí tovaru povinný preukázať sa občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti, a pokiaľ sa nejedná o kupujúceho, tiež písomným poverením, inak je predávajúci oprávnený odmietnuť vydanie
Predávajúci zasiela tovar prepravnou službou na adresu miesta určenia uvedenú v objednávke, popr., Ak nie je táto adresa v objednávke uvedená, do sídla (miesta podnikania, bydliska) kupujúceho.
Cena prepravného sa riadi cenníkom dopravného predávajúceho
Pre prípad, že kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať zaslanú dodávku, sa zjednáva zmluvná pokuta vo výške 20% z ceny dodávky vrátane DPH, ktorou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu.
Zaplatenie pokuty nezbavuje kupujúceho povinnosti k náhrade škody, ktorá kupujúcemu márnym zaslaním tovaru vznikne.

Predávajúci si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné či neštandardné údaje najmä o vybranom Tovar, jeho cene alebo termínu dodania, popr. ak je Tovar vypredaný a trvalo u dodávateľa nedostupné. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu finančnú čiastku uhradenú na základe kúpnej zmluvy v prípade, keď bola cena uhradená vopred.

6.ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä,
-Zo má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
-Zo sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
-Zo tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
-Zo tovar je dodaný v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku:
v trvaní šesť mesiacov pri dodávkach podnikateľom,
v trvaní 24 mesiacov pri dodávkach spotrebiteľom.
 
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:
bežným opotrebovaním,
nesprávnym použitím výrobku,
nesprávnym skladovaním výrobku

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho pri osobnom odbere v okamihu jeho prevzatia od predávajúceho, pri jeho zaslanie prepravnou službou, odovzdaním tovaru prepravcovi k preprave kupujúcemu.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare.
Pri prevzatí je kupujúci (ním poverený zástupca) povinný skontrolovať stav dodávky, predovšetkým z hľadiska množstva tovaru a prípadného poškodenia. Na dodatočné reklamácie neúplnosti alebo poškodenia nebude braný ohľad.
Prípadné vady je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí. V reklamácii je povinný presne popísať zistené chyby.
O reklamácii rozhodne predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane posúdenia vady musí byť vybavená najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní.
V závislosti od druhu chyby má kupujúci právo na výmenu veci alebo jej bezplatnú opravu, alebo, ak to nie je možné, na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.

7.Ostatné DOJEDNANIA
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov pri nákupoch v internetovom obchode hradí predávajúci.
Predávajúci archivuje uzatvorenej kúpnej zmluvy po dobu šiestich rokov od ich uzatvorenia. Archivované zmluvy kedykoľvek sprístupní na jeho žiadosť kupujúcemu. V žiadosti je kupujúci povinný uviesť svoje identifikačné údaje podľa čl. 3, bod 3.3, písm. a) a c) týchto podmienok a dátum uzavretia zmluvy.
V prípadoch, ktoré tieto podmienky neriešia, sa vzťahy predávajúceho a kupujúcich riadi Občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Zb).
Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť odchylne od týchto podmienok. Táto odchylné dojednania majú pred týmito podmienkami prednosť.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok je Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy podľa čl. 3, bod 3.5 tejto zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. októbra 2016.

 

Príloha k Všeobecným obchodným podmienkam e-shopu firmy KOMÍNY CZ s.r.o.

Poučenie o práve kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo odstúpiť od zmluvy

 

1.1 Kupujúci - spotrebiteľ má právo do 14 dní odstúpiť bez udania dôvodu od tejto zmluvy.

1.2 Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď sám alebo ním určená tretia osoba prevezme tovar.

1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho KOMÍNY CZ sro, Jižní II 192, Valdice 507 11, -formy jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom na adresu: info@kominycz.cz Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

1.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak je odstúpenie odoslané pred jej uplynutím.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

2.1 Ak kupujúci odstúpi od tejto zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu dôjde oznámenia kupujúceho o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim).

Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil kupujúci pre pôvodnej transakcii, ak kupujúci výslovne neurčí inak. V žiadnom prípade tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady.

Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete Ak kupujúci, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2

a) Prevzatie tovaru

Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zaistí odvoz tovaru od kupujúceho.

Cena prepravného sa riadi cenníkom dopravného predávajúceho. Cena prepravného je stanovená na sumu 150 EUR + DPH.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru

Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

c) Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru

Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

Podmienky riešenie mimosúdneho sporu

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YmJkMT